Πολιτική Απορρήτου

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η ατομική επιχείρηση «GEORGIA ANGELOU» αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη σύννομη επεξεργασία, ασφάλεια και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα συνεργάζεσθε ή επικοινωνείτε μαζί μας (όπως ενδεικτικά ως υποψήφιοι ή ενεργοί πελάτες, εξωτερικοί συνεργάτες, εργαζόμενοι, επισκέπτες της ιστοσελίδας μας). Ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αναλαμβάνει τη δέσμευση για την τήρηση των κανόνων προστασίας των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των ατόμων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, σε συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 (ΓΚΠΔ), την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Με την παρούσα Πολιτική Προστασίας, σας παρέχουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και με τα δικαιώματά σας ως υποκειμένων της επεξεργασίας.

 

 1. Ποιος συλλέγει τα Δεδομένα σας;

Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία:

«GEORGIA ANGELOU»

Έδρα: Weidenstraße 8, 58644, Iserlohn, Γερμανία

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email): info@diploma-translation.gr

 1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα και ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε;

Στα προσωπικά δεδομένα ανήκει κάθε πληροφορία, σε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο, η οποία είναι δυνατό να οδηγήσει, από μόνη της ή συνδυαστικά με άλλες πληροφορίες, στην ταυτοποίηση/ εξακρίβωση της ταυτότητας ενός φυσικού προσώπου.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας και των υπηρεσιών μετάφρασης που προσφέρουμε, συλλέγουμε τα ακόλουθα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Τα στοιχεία της ταυτότητάς σας, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας (οδός, όροφος, πόλη, νομός, ΤΚ) ηλεκτρονική διεύθυνση (email), αριθμό κινητού τηλεφώνου.
 • Στοιχεία για τη διευκόλυνση της μεταξύ μας συναλλαγής και ιδίως στοιχεία για την έκδοση του νόμιμου παραστατικού (απόδειξη ή τιμολόγιο), όπως ονοματεπώνυμο ή επωνυμία της επιχείρησης, Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου,Επάγγελμα – Δραστηριότητα, Διεύθυνση ή Έδρα, ΑΦΜ, ΔΟΥ.
 • Πληροφορίες και δεδομένα, τα οποία ενδέχεται να περιέχονται στα υπό μετάφραση υποβαλλόμενα έντυπα ή ηλεκτρονικά έγγραφα.

 

Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Κατ’ αρχήν, δεν επεξεργαζόμαστε και δεν θα σας ζητήσουμε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες δεδομένων και σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τη σεξουαλική σας ζωή ή το γενετήσιο προσανατολισμό σας, τα πολιτικά σας φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση, τα γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα σας, καθώς και δεδομένα υγείας που σας αφορούν.

Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση που τέτοιου είδους δεδομένα περιέχονται στα υποβαλλόμενα προς μετάφραση έγγραφα, έχουμε τη δυνατότητα να τα συλλέγουμε και να τα επεξεργαζόμαστε, μόνο εφόσον έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας προς τούτο και τα δεδομένα έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από εσάς.

 

 1. Πως νομιμοποιούμαστε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, νομιμοποιούμαστε ως προς τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις εξής περιπτώσεις:

 1. Στο πλαίσιο της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης ή στο προστάδιο αυτής, όταν, για παράδειγμα, μας υποβάλλετε ένα έγγραφο προς μετάφραση ή προς κοστολόγηση της μετάφρασης, το οποίο ενδέχεται να περιέχει δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα.
 2. Λόγω έννομης υποχρέωσης που μας υποχρεώνει να συλλέξουμε τα στοιχεία σας, π.χ. για την έκδοση του νόμιμου παραστατικού για την παροχή των υπηρεσιών μας.
 3. Κατόπιν δική σας ρητής συγκατάθεσης. Σε περίπτωση που η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας δεν στηρίζεται στους δύο προηγούμενους λόγους, είμαστε υποχρεωμένοι να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας, καθώς και να σας διευκρινίσουμε το σκοπό για τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας. Η συγκατάθεση αυτή θα πρέπει να παρέχεται με δική σας σαφή θετική ενέργεια και να πρόκειται για ελεύθερη, συγκεκριμένη και ρητή ένδειξη της συμφωνίας σας ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η συγκατάθεση μπορεί να συνίσταται σε γραπτή δήλωση, μεταξύ άλλων με ηλεκτρονικά μέσα, ή σε προφορική δήλωση. Η σιωπή ή η αδράνεια δεν εκλαμβάνονται από εμάς ως συγκατάθεση.

 

 1. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Βάσει της συμβατικής μας σχέσης ή των προβλέψεων του νόμου ή βάσει της δικής σας ρητής συγκατάθεσης, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για την ανάπτυξη, εκπλήρωση και εκτέλεση της μεταξύ συμβατικής σχέσης. Όπως αναφέρθηκε, η παροχή ορισμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εσάς είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων και την ομαλή εξέλιξη της συμβατικής μας σχέσης. Ενδεικτικά, αναφέρουμε την παροχή των στοιχείων σας και την επικοινωνία μαζί σας προκειμένου για την σύναψη, ολοκλήρωση και την εκτέλεση της σύμβασης.
 • Για την υποστήριξη/ εξυπηρέτησή σας όσον αφορά τις υπηρεσίες μας. Ενδέχεται να συλλέγουμε ή να επεξεργαζόμαστε δικές σας πληροφορίες που μας έχετε χορηγήσει για την απάντηση σε αιτήματα και ερωτήματά σας, είτε αυτά υποβάλλονται μέσω του ιστότοπού μας ή άλλως, για την επίλυση τυχόν προβλημάτων, για την αξιολόγηση/ feedback αναφορικά με τις προσφερόμενες από εμάς υπηρεσίες, για την ενημέρωση και απάντηση σε προτάσεις σας και σχόλια σας περί βελτίωσης των υπηρεσιών μας ή προκειμένου να σας εξυπηρετήσουμε ταχέως και με το βέλτιστο τρόπο στην επόμενη συναλλαγή/ επαφή μας.
 • Για την εκπλήρωση νομίμων υποχρεώσεων της επιχείρησης που πηγάζουν από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
 • Για σκοπούς προώθησης. Αυτός ο σκοπός περιλαμβάνει την επεξεργασία των δεδομένων σας για προωθητικές και ενημερωτικές ενέργειες και για την αποστολή πληροφοριών και ενημερώσεων σχετικά με τις υπηρεσίες μας. Αναφορικά με αυτόν τον τύπο επικοινωνίας, (i) όπου απαιτείται σας παρέχεται η δυνατότητα να λαμβάνετε τις εν λόγω πληροφορίες μετά από αποδοχή (opt in) και (ii) σας δίνεται η ευκαιρία να κάνετε opt out αν δεν θέλετε να λαμβάνετε επιπλέον ειδοποιήσεις που αφορούν σε ενημερωτικές και προωθητικές ενέργειες μας.

 

 1. Ποιος ο χρόνος διατήρησης των Προσωπικών σας Δεδομένων;

Θα αποθηκεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα:

(i) για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ικανοποίηση των σκοπών που τίθενται ανωτέρω, όπως για παράδειγμα την ολοκλήρωση της συναφθείσας σύμβασης ή την επίλυση τυχόν ζητημάτων. Κατόπιν τούτου, θα διατηρούμε τα δεδομένα σας για ένα διάστημα 5 ετών από την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του έτους λήξης της εκάστοτε σχέσης μας, για το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας/ επαφής μας. Κατά το χρόνο αυτό, έχετε δικαίωμα να διαφωνήσετε με την χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων και να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας από εμάς.

Κατ’ εξαίρεση, διατηρούμε τα δεδομένα σας, εφόσον υφίσταται έννομο συμφέρον ή έννομη υποχρέωση προς τούτο ή όποτε τα Προσωπικά σας Δεδομένα απαιτούνται για την υπεράσπιση ή διεκδίκηση νομικών αξιώσεων.

(ii) σε περίπτωση που η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται κατόπιν συγκατάθεσής σας, μέχρι να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανακλήσεώς της.

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@diploma-translation.gr ή καλώντας στο τηλ. 2310804800 (Ελλάδα), 02371/6589959 (Γερμανία).

 1. Γιατί πρέπει να δώσετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα; 

Ως γενική αρχή, η χορήγηση οποιασδήποτε συγκατάθεσης και η παροχή οποιωνδήποτε Προσωπικών Δεδομένων είναι εντελώς εθελοντική. Γενικά δεν υπάρχουν επιβλαβείς επιπτώσεις για εσάς αν επιλέξετε να μην δώσετε την συγκατάθεσή σας ή να μην παράσχετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες δεν θα μπορούμε να προχωρήσουμε σε ενέργειες αν δεν έχουμε συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα, όπως για παράδειγμα όταν αυτά απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών μας ή για την ταχεία και αποτελεσματική εξυπηρέτηση σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να σας παράσχουμε αυτό που επιθυμείτε χωρίς τα Προσωπικά Δεδομένα σας.

 

 1. Με ποιο τρόπο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Σύμφωνα και με τον Κώδικα Δεοντολογίας Μεταφραστών, ο μεταφραστής προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα που περιήλθαν στη γνώση του κατά την ανάληψη ή την εκτέλεση της μετάφρασης και οι πληροφορίες που ελήφθησαν είναι εμπιστευτικές. Λαμβάνουμε τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, ώστε να διασφαλίζουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες μεταφέρονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα και διαδικασίες ασφαλείας και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων, τηρώντας τις αρχές επεξεργασίας που τίθενται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία).

 

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας όταν μας παρέχετε τα δεδομένα σας;

Έχετε τη δυνατότητα να απευθυνθείτε σε εμάς, χωρίς κόστος, γράφοντάς μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@diploma-translation.gr ή καλώντας μας στο 2310804800 (Ελλάδα), 02371/6589959 (Γερμανία) και αναφέροντας το λόγο του αιτήματός σας και το δικαίωμα που θέλετε να ασκήσετε.

Συγκεκριμένα, ανεξάρτητα από το σκοπό ή τη νομική βάση επί της οποίας επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Να μας ζητήσετε πρόσβαση και να ενημερωθείτε για τα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς (δικαίωμα πρόσβασης).
 2. Να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα δεδομένα σας, ώστε να είναι αληθή και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης).
 3. Να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και νομίμων δικαιωμάτων μας, όπως αναλύονται ανωτέρω (δικαίωμα διαγραφής).
 4. Να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα περιορισμού).
 5. Να ζητήσετε να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα που δώσατε σε εμάς σε δομημένη μορφή, που χρησιμοποιείτε ευρέως και είναι αναγνώσιμη από μια μηχανή, προκειμένου να τα μεταδώσετε απευθείας σε άλλο νομικό πρόσωπο χωρίς προσκόμματα από πλευράς μας (δικαίωμα φορητότητας).
 6. Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, ιδίως αν τα δεδομένα σας συλλέγονται για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης (δικαίωμα εναντίωσης).

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας. Αν πιστεύετε ότι δεν επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν ή την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων της Ε.Ε., μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να υποβάλλετε καταγγελία στις αρχές προστασίας δεδομένων της χώρας της Ε.Ε., στην οποία διαμένετε. Επίσης, άρνησή μας ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της χώρας της Ε.Ε., στην οποία διαμένετε.

Ειδικότερα:

Για κατοίκους Ελλάδας απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,

Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

Για κατοίκους Γερμανίας απευθυνθείτε σε:

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Husarenstraße 30, 53117 Bonn, Tel. +49 228 997799 0; +49 228 81995 0

Fax +49 228 997799 550; +49 228 81995 550

e-mail: poststelle@bfdi.bund.de

Website: http://www.bfdi.bund.de/

 

 1. Μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας με τρίτους;

Για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται στην Πολιτική Απορρήτου και την υποστήριξη στις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε, ενδέχεται να επιτρέψουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους εξωτερικούς μας συνεργάτες. Οι συνεργάτες αυτοί δεσμεύονται ότι λαμβάνουν τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα και ότι συμμορφώνονται με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τη διασφάλιση των δεδομένων σας των οποίων λαμβάνουν γνώση. Πέραν τούτων, η διαβίβαση των δεδομένων σας σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο πρόσωπο ή υπηρεσία, θα γίνεται κατόπιν ενημέρωσης και ύστερα από δική σας ρητή συγκατάθεση.

 

 1. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Ενδέχεται να τροποποιήσουμε τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου όταν το κρίνουμε απαραίτητο. Στην περίπτωση αυτή θα σας ειδοποιήσουμε με διάφορους τρόπους, ώστε να μπορείτε να ελέγξετε τις αλλαγές, να τις αξιολογήσετε και ακόμη και να εναντιωθείτε ή να διαγραφείτε από μια υπηρεσία ή λειτουργία. Σε κάθε περίπτωση σας προτείνουμε να ελέγχετε κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική, η οποία θα βρίσκεται πάντοτε αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας.