Πολυετής εμπειρία

Επαγγελματικές μεταφράσεις από την ελληνική προς τη γερμανική γλώσσα

Το γραφείο μας αναλαμβάνει μεταφράσεις από την ελληνική προς τη γερμανική γλώσσα που συνοδεύονται με θεώρηση ορκωτής μεταφράστριας από Γερμανική Εισαγγελική Αρχή.

Σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία, μόνο δημόσια διορισμένοι, ορκωτοί διερμηνείς ή μεταφραστές μπορούν να πιστοποιήσουν ότι η γερμανική μετάφραση ενός ξενόγλωσσου εγγράφου είναι πλήρης και ακριβής. Είναι στη διακριτική ευχέρεια κάθε γερμανικής υπηρεσίας να αποδεχτεί ή όχι, μία μετάφραση, εάν δεν φέρει θεώρηση από ορκωτό μεταφραστή.

Μεταφράζουμε με θεώρηση από ορκωτούς μεταφραστές

Εάν σκέφτεστε τη Γερμανία για αναζήτηση εργασίας ή για σπουδές, η εγκυρότητα της μετάφρασης των  απαραίτητων δημόσιων εγγράφων είναι βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του στόχου σας.

Εξειδικευόμαστε σε μεταφράσεις εγγράφων ελληνικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσηs (λ.χ. απολυτηρίων, διπλωμάτων, πτυχίων, αναλυτικών βαθμολογιών),  καθώς και πιστοποιητικών και  λοιπών δημόσιων εγγράφων.

Σίγουρο αποτέλεσμα

Εγγύηση αναγνώρισης των μεταφράσεων

Προσφέρουμε την επιπλέον εγγύηση αναγνώρισης των μεταφράσεων, εφόσον μας προσκομίσετε το ελληνικό έγγραφο σε πρωτότυπη μορφή  ή ακριβές αντίγραφο με τη σφραγίδα της Χάγης (Apostille).   Εάν η μετάφρασή μας δεν γίνει αποδεκτή από τη γερμανική υπηρεσία, που θα την υποβάλλετε, σας επιστρέφουμε τα χρήματά σας.

Περισσότερα

Μετάφραση σημαίνει επικοινωνία. Είμαστε εδώ για να προσφέρουμε σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες μετάφρασης

Συχνές ερωτήσεις - Faq’s

Τι σημαίνει Θεωρημένη, Επικυρωμένη ή Επίσημη μετάφραση;

Επικυρωμένες, θεωρημένες ή επίσημες μεταφράσεις είναι οι μεταφράσεις που πρόκειται να υποβληθούν σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες, όπως δημαρχεία, ληξιαρχεία, υπουργεία, εφορίες, πανεπιστήμια, κ.λπ. Με τον όρο «Θεωρημένη ή Επικυρωμένη Μετάφραση» εννοούμε την μετάφραση εγγράφων που έχει επικυρωθεί από κάποιο φυσικό αρμόδιο πρόσωπο (επίσημος μεταφραστής, δικηγόρος κλπ), δηλαδή μετάφραση της οποίας η εγκυρότητα πιστοποιείται.

Οι προϋποθέσεις για να ισχύει κάτι τέτοιο είναι:

  • Το έγγραφο, που θα μεταφραστεί να είναι πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο
  • Να φέρει στο πίσω μέρος της σελίδας την σφραγίδα της Χάγης
  • Να επισυναφθεί η μετάφραση στο πρωτότυπο έγγραφο
  • Να θεωρηθεί / επικυρωθεί η μετάφραση από αρμόδιο πρόσωπο

 

Επίσημη μετάφραση για τη Γερμανία

Σε περίπτωση μετάφρασης ενός εγγράφου από την ελληνική στη γερμανική γλώσσα, οι παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται.

Σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία, μόνο δημόσια διορισμένοι, ορκωτοί διερμηνείς ή μεταφραστές μπορούν να πιστοποιήσουν ότι η γερμανική μετάφραση ενός ξενόγλωσσου εγγράφου είναι πλήρης και ακριβής. Ο μεταφραστής, που έχει ορκιστεί σε γερμανική εισαγγελική αρχή έχει νομική υποχρέωση εχεμύθειας και αναλαμβάνει νομικά την ευθύνη για τυχόν μεταφραστικά λάθη.

Επίσημη μετάφραση για την  Ελλάδα

Εάν θέλετε να μεταφράσετε ένα ξενόγλωσσο έγγραφο που θα υποβληθεί σε ελληνικές αρχές, πρέπει να προσέξετε τα εξής:

Η επικύρωση ενός ακριβούς αντιγράφου του πρωτότυπου πραγματοποιείται μόνο από τον αρμόδιο φορέα του κράτους, που έχει εκδώσει το έγγραφο ή από το Προξενείου του κράτους αυτού στην Ελλάδα.

Δικαίωμα επικύρωσης ή θεώρησης της μετάφρασης του εγγράφου στην Ελλάδα έχουν :

  • Επίσημοι μεταφραστές, πτυχιούχοι της Σχολής Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
  • Δικηγόροι με πιστοποιημένες γνώσεις της γλώσσας του εγγράφου, που μεταφράστηκε
  • Η μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών

Τι σημαίνει να είσαι ορκωτός μεταφραστής σε γερμανική εισαγγελική αρχή;

Η μετάφραση οποιουδήποτε εγγράφου σε μία άλλη γλώσσα είναι μία περίπλοκη και απαιτητική διαδικασία. Για να αποκτήσεις τον τίτλο του ορκωτού μεταφραστή δεν αρκεί μόνο η γλωσσομάθεια. Θα πρέπει πρώτα να εξεταστείς από επίσημη κρατική αρχή στην Γερμανία πάνω στης γλωσσικές σου ικανότητες. Αφού ολοκληρώσεις με επιτυχία τις εξετάσεις αυτές, οφείλεις να αιτηθείς την ορκωμοσία σε Εισαγγελέα. Οι προϋποθέσεις ορκωμοσίας διαφέρουν μεταξύ των κρατιδίων της Γερμανία. Ωστόσο κάθε κρατίδιο αναγνωρίζει μεταφράσεις ενός ορκωτού μεταφραστή καθώς αυτό αποτελεί νομοθεσία της Ομοσπονδίας. Δίνοντας τον όρκο, ο μεταφραστής αναλαμβάνει την ευθύνη για τις νομικές συνέπειες μίας μετάφρασης.

Γιατί να επιλέξω το γραφείο σας;

Όλες οι κρατικές αρχές στη Γερμανία οφείλουν να κάνουν αποδεκτές μεταφράσεις θεωρημένες από ορκωτό μεταφραστή. Σε κάθε μετάφρασή μας παρέχουμε αυτή τη θεώρηση.

Τι είναι η σφραγίδα της Χάγης APOSTILLE;

Η  επισημείωση (Apostille) είναι μία σφραγίδα, που μπαίνει στο πίσω μέρος ενός εγγράφου, που έχει εκδώσει κρατική αρχή και  βεβαιώνεται η γνησιότητα της υπογραφής και η ιδιότητα με την οποία ενήργησε ο υπογράφων. Έτσι το  έγγραφο καθίσταται έγκυρο για χρήση στις χώρες που έχουν υπογράψει τη σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 (για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων).  Στην Ελλάδα η σύμβαση κυρώθηκε με το νόμο 1497/1984.

Η αποκεντρωμένη διοίκηση, στην οποία ανήκει η υπηρεσία, που έχει εκδώσει το έγγραφο, μπορεί να χορηγήσει την επισημείωση. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας / Θράκης.

Θα μου επιστραφούν τα πρωτότυπα έγγραφά μου;

Όχι. Τα έγγραφα, που θα στείλετε προς μετάφραση στο γραφείο μας, θα επισυναφθούν πίσω από την γερμανική μετάφραση. Οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν να σας χορηγήσουν παραπάνω από ένα πρωτότυπο ή μπορείτε να στείλετε ακριβές αντίγραφο του πρωτότυπου εγγράφου, που διαθέτετε.

Η αποκεντρωμένη διοίκηση, στην οποία ανήκει η υπηρεσία, που έχει εκδώσει το έγγραφο, μπορεί να χορηγήσει την επισημείωση. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας / Θράκης.

Πρέπει να σας στείλω τα πρωτότυπα;

Όχι. Εάν το επιθυμείτε, μπορούμε να μεταφράσουμε ένα έγγραφο, το οποίο μας το έχετε στείλει σε ηλεκτρονική μορφή ή μέσω τηλεομοιοτυπίας.

Κατά την μετάφραση ενός οποιουδήποτε εγγράφου ο μεταφραστής είναι υποχρεωμένος να αναφέρει σαν υποσημείωση την μορφή (πρωτότυπο, ακριβές αντίγραφο, ηλεκτρονική μορφή) με την οποία παρέλαβε το έγγραφο, που έχει μεταφράσει. Ο τρόπος με τον οποίον τα έγγραφα σας θα φτάσουν στα χέρια μας εξαρτάται από εσάς.

Σε περίπτωση, που δεν στείλετε πρωτότυπα έγγραφα, σας προτείνουμε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια αρχή στη Γερμανία, για να σιγουρευτείτε ότι η μετάφραση θα γίνει αποδεκτή. Δεν αναλαμβάνουμε εγγύηση αναγνώρισης της μετάφρασης, εάν δεν μεταφράσουμε πρωτότυπα έγγραφα ή έγγραφα σε ακριβές αντίγραφο, χωρίς τη σφραγίδα Apostille.

© 2021. All rights reserved.